Piagam Pelanggan

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

BIL

PIAGAM PELANGGAN

1

Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan (Sek. 76 KTN) 4 hektar ke bawah untuk diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD).

2

Memproses Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) (Sek. 65 KTN) untuk diangkat/kelulusan Pentadbir Tanah Daerah/Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD).

3

Memproses Permohonan Perizaban Tanah Kerajaan (Sek. 62 KTN) untuk diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Penyelesaian Tanah Daerah (JKPTD).

4

Memproses Permohonan Lanjut Tempoh Pajakan untuk diangkat ke Pihak Berkuasa Negeri dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

5

Memproses Permohonan Meminda Syarat Nyata Tanah Daripada Pertanian Kepada Pertanian (Bagi Keluasan Yang Kurang Daripada 4 Hektar atau Hakmilik Pejabat Tanah) dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima.

6

Memproses Permohonan Menukar Kategori Kegunaan Tanah Daripada Pertanian Kepada Bangunan dalam tempoh 6 bulan selepas permohonan yang lengkap diterima.

7

Memproses Permohonan Tukar Syarat Kegunaan Tanah Dan Serentak Pecah Sempadan dalam tempoh 6 bulan selepas permohonan yang lengkap diterima.

8

Memproses Permohonan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula dalam tempoh 3 bulan daripada terima permohonan OSC sehingga fail yang lengkap diterima. 

9

Memproses Permohonan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian Tanah Dan Penyatuan Tanah dalam tempoh 6 bulan selepas permohonan yang lengkap diterima.

10

Memproses Permohonan Penyerahan Balik Sebahagian Tanah Dan Kelulusan Bahagian dalam tempoh 6 bulan selepas permohonan yang lengkap diterima.

11

Memproses laporan tanah bagi Permohonan Lombong dalam masa 1 bulan selepas permohonan yang lengkap diterima.

12

Memproses Permohonan Hak Lalulalang Persendirian dalam tempoh 12 bulan selepas permohonan yang lengkap diterima.

13

Menyempurnakan pendaftaran hakmilik baru dalam tempoh 3 hari.

14

Menyempurnakan pendaftaran urusniaga dalam tempoh 1 hari selepas menerima perserahan yang lengkap di kaunter.

15

Menyempurnakan pendaftaran bukan urusniaga dalam tempoh 7 hari selepas menerima perserahan yang lengkap di kaunter.

16

Mengadakan siasatan perintah jual dalam tempoh 6 bulan dari tarikh terima permohonan perintah jual.

17

Memproses permohonan baru permit 4B dalam tempoh 6 bulan selepas permohonan yang lengkap diterima.

18

Memproses permohonan baru permit 4C dalam tempoh 30 hari selepas permohonan yang lengkap diterima.

19

Memproses penerimaan hasil tanah dalam tempoh 10 minit bagi setiap transaksi.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIL

PIAGAM PELANGGAN

1

Memantau pelaksanaan projek-projek kecil (PAMS/Peruntukan Ahli Parlimen/Peruntukan AND/Dana Khas/Keagamaan/lain-lain peruntukan dalam tahun kewangan semasa) mengikut arahan/garis panduan yang telah ditetapkan.

2

Memproses pendaftaran peserta e-kasih untuk diangkat ke Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri dalam tempoh 3 bulan dari tarikh Mesyuarat Focus Group (FGD).

BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

BIL

PIAGAM PELANGGAN

1

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan diselesaikan dengan kadar yang segera tidak lewat dari 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna berdasarkan Arahan Perbendaharaan (AP) 103(a).

2

Menyelesaikan aduan pelanggan mengikut keutamaan aduan:

Aduan mudah diselesaikan - 7 hari

Aduan sederhana kompleks - 30 hari

Aduan sangat kompleks  - 365 hari 

Tarikh Kemaskini: 09/11/2022 12:40:42

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 879 kali.


Kembali ke Atas